Ravenna Refresher – kid | 2022 Ravenna Refresher Trail Run